Wady i zalety kredytów konsolidacyjnych.

Konsolidacja

Połączenie kredytów, pożyczek

Konsolidujemy zobowiązania

Kredyty konsolidacyjne stanowią rozwiązanie kierowane do konkretnych klientów, którzy faktycznie mają problem ze spłatą kilku zobowiązań na raz.

Kredyty konsolidacyjne – zalety

Podstawową zaletą kredytów konsolidacyjnych jest połączenie kilku form zadłużenia w jeden kredyt, co znacznie upraszcza procedurę związaną z regularnym spłacaniem.

Kolejną zaletą jest redukcja rat, którą oferują banki w zamian za skorzystanie z ich usług. Z logicznego punktu widzenia widoczna jest jeszcze jedna zaleta – znacznie mniejsza ilość obowiązków przekłada się na koszty dodatkowe związane z opłacaniem kredytów.
Kredyt konsolidacyjny jest rozwiązaniem, które wymaga rzetelnego przemyślenia. Z jednej strony stanowi on uproszczoną formę spłacania zadłużenia, z drugiej zaś oczywistym jest, że połączenie kilku kredytów w jeden wiąże się z wydłużeniem okresu spłaty. Ten czynnik skłania potencjalnych kredytobiorców do głębokiej refleksji nad ewentualnym sensem kredytu konsolidacyjnego.

Kwestia wyjścia z pętli zadłużenia stanowi często duży problem, dlatego warto udać się do wyspecjalizowanych doradców celem podjęcia perspektywicznej decyzji lub samemu przeglądnąć internetowe zestawienie kredytów konsolidacyjnych.

Porównaj kredyty konsolidacyjne razem z nami

Specyfika leasingu

Leasing określany jest jako umowa, w której leasingodawca zobowiązuje się udostępnić, za odpowiednią opłatą, dany środek trwały leasingobiorcy, bez konieczności jego zakupu przez korzystającego. Istnieje wiele rodzajów leasingu. Przyjmując, jako kryterium podziału charakter prawny umowy, wyróżnić można leasing finansowy i leasing operacyjny. Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami umów leasingowych? Przede wszystkich leasing finansowy jest w swoich założeniach długoterminowy, przeważnie dana rzecz jest przekazana do użytku na okres zgodny z jej terminem przydatności. Ta forma umowy zazwyczaj przewiduje możliwość zakupu przez korzystającego przedmiotu leasingu, za bardzo niską cenę. Leasing operacyjny opiera się na założeniu, iż leasingodawca nabyty przez siebie (lub wytworzony) środek trwały, udostępnia leasingobiorcy na określony czas. Po upływie tego terminu, leasingobiorca ma obowiązek nie tylko zwrócić przedmiot leasingu, ale również wskazać kolejnego korzystającego. Leasing operacyjny dotyczy głównie nowoczesnych technologii i jest krótkotrwały. Leasingobiorca ma zawsze możliwość zmiany przedmiotu leasingu, w momencie, gdy na rynku pojawi się ulepszony technologicznie produkt, o tym samym zastosowaniu. Różnic między tymi dwoma opisanymi powyżej formami umów leasingowych jest wiele. Można stwierdzić, że leasing finansowy to umowa zawierana na okres równy bądź zbliżony do czasu ekonomicznej żywotności danego środka trwałego, leasing operacyjny natomiast opiewa na czas krótszy niż wskazuje przydatność ekonomiczna leasingowanego dobra materialnego. Dla leasingu finansowego charakterystyczne jest to, że rata kapitałowa obciąża zysk netto, natomiast oprocentowanie obciąża koszty uzyskania przychodu u leasingobiorcy. W umowie leasingu operacyjnego wszelkie opłaty związane z leasingiem obciążają koszty uzyskania przychodu u leasingobiorcy. Co jeszcze odróżnia umowę leasingu finansowego od operacyjnego? Otóż fakt, że w umowie leasingu finansowego odpisy amortyzacyjne muszą być dokonywane przez stronę określoną w umowie (zazwyczaj jest nią leasingobiorca), a nie jak w leasingu operacyjnym, gdzie za odpisy amortyzacyjne odpowiada leasingodawca. Istnieje jeszcze jedna różnica między opisywanymi formami leasingu, mianowicie w umowie leasingu finansowego gotowość leasingową ma zapewnić leasingobiorca, a w umowie leasingu operacyjnego – leasingodawca.

Zdolność kredytowa klienta banku

kalkulator kredytowy

Jak obliczyć zdolność kredytową

  Ocena ryzyka kredytowego jest podstawową częścią badania prowadzonego w ramach działalności kredytowej banków. Badanie zdolności kredytowej, w tym także ryzyka bankowego, dokonuje się podczas rozpatrywania wniosku kredytowego a także w trakcie obowiązywania umowy, aż do jej całkowitego wygaśnięcia. Na zdolność kredytową oddziałuje zadłużenie się podmiotu oraz wiarygodność efektów z przedsięwzięć gospodarczych przewidywanych do sfinansowania kredytu bankowego. Banki więc badają ryzyko kredytowe. Badanie ryzyka może być różne. Zależy to od rodzaju kredytu i jego zabezpieczenia oraz od stopnia rozpoznania sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy. Biorąc to pod uwagę wyróżnia się cztery grupy kredytobiorców.

  Pierwsza grupa to wnioski podmiotów gospodarczych, kredytowanych przez dany bank, dotyczące kredytów krótkoterminowych. W tym przypadku wystarczy stwierdzić, czy podmiot ma zdolność do spłaty określonego kredytu z odsetkami w określonym terminie. Jeżeli bank stwierdzi, że wpływy na rachunek bieżący kształtują się na poziomie zabezpieczającym spłatę kredytu, ryzyko nieściągalności kredytu nie wystąpi. Jeśli bank stwierdzi słabą kondycję finansową czy niskie wpływy lub brak środków, może wówczas ograniczyć kwotę lub nawet odmówić udzielenia kredytu.

  Druga grupa to podmioty nieznane bankowi. Są to podmioty nowe na rynku lub dotąd niekredytowane przez bank, starające się przeważnie o kredyt krótkoterminowy. W tym przypadku następuje poznanie podmiotu jak w grupie pierwszej.

  Do trzeciej grupy zalicza się potrzeby kredytowe u podmiotów znanych bankowi, dotyczy kredytów długoterminowych.

  Do czwartej grupy należą podmioty gospodarcze o słabej kondycji finansowej. Grupa ta obarczona jest największym ryzykiem nieściągalności kredytu. Badania w tym przypadku powinny być wielokierunkowe.

  Możesz oszacować własną zdolność kredytową korzystając z zamieszczonego poniżej kalkulatora zdolności kredytowej:

Konta bankowe – historia i zalety

Konto w banku

Kilka słów o kontach bankowych

Konto bankowe to bezwzględnie podstawowe narzędzie do rozliczania i inwestowania dla współczesnego człowieka. Dla coraz szybciej żyjących ludzi największe znaczenie ma czas oraz maksymalne uproszczenie i przyspieszenie wszelkich działań. Konto bankowe oferuje właśnie takie zalety.

Historia kont bankowych sięga czasów, w których włoscy handlarze świadczyli usługi przewozu monet kruszcowych pomiędzy ludźmi. Pierwsze banki pojawiły się stosunkowo późno, bo i sam pieniądz papierowy nie ma długiej historii w samej Europie i Polsce. Pierwsze banknoty papierowe występowały w Chinach już w XIII wieku. W Europie zaczęto banknotów używać w wieku XVII, a w Polsce pierwsze banknoty zaczęły obowiązywać w roku 1794.

Samo powstanie pierwszych banków wzmiankuje się jeszcze w czasach starożytnych. Pierwszy znany bank powstał w Wenecji w roku 1156. To właśnie we Włoszech banki rozwijały się bardzo prężnie zwłaszcza w XIII wieku.

Dzisiejszy model bankowości nie różnie się szczególnie mocno od tego, który znali włoscy handlarze w wieku XII. Podstawowym zadaniem, które ma spełniać bank to przechowywanie pieniędzy swoich klientów. Oczywiście współczesna historia bankowości przyniosła ze sobą znaczne ułatwienia, uproszczenia oraz możliwości inwestycyjne, które kiedyś nie były powszechnie dostępne. Obecnie właściwie każdy może założyć konto nawet jeśli nie posiada właściwie żadnych dochodów, wynagrodzenia za pracę itp. Każda osoba, która posiada odpowiednią ilość kapitału ma również możliwość zainwestowania go w fundusze inwestycyjne czy lokatę.

Własne konto bankowe ma również ogromne znaczenie ze względu na popularne od zawsze kredyty. Kredyty bankowe udzielane są na przeróżnych zasadach, jednak w przypadku ich zaciągania konto bankowe jest wskazane i mile widziane. Nie tylko ułatwia spłatę kredytu, ale także pomaga w uzyskaniu samego kredytu zwłaszcza hipotecznego.

Ciężko wyobrazić sobie współczesnego człowieka, aktywnego zawodowo bez osobistego konta bankowego. Młodzi ludzie oraz także w średnim wieku najczęściej wszystkie swoje oszczędności trzymają na kontach bankowych. Ci, którzy mają większe oszczędności inwestują je najczęściej na lokatach, aby pieniądz na siebie zarabiał. Młody człowiek szuka rozwiązań, które gwarantują mu możliwość oszczędzenia czasu, którego najczęściej brakuje. Konto bankowe jest takim rozwiązaniem. Obecnie konta bankowe wiążą się bezpośrednio z aplikacjami internetowymi, dzięki którym możemy sprawdzić saldo konta oraz dokonać podstawowych czynności rozliczeniowych oraz inwestycyjnych na ekranie komputera. Za sprawą powszechnego dostępu do Internetu zmieniły się również formy korzystania z rachunków bankowych. W miarę świeżym tego przykładem są bankowe aplikacje mobilne umożliwiające  dostęp do banku ze smartfonów, iphone’ów i nowoczesnych telefonów komórkowych. Dzięki takim rozwiązaniom klienci mają dostęp do swoich środków oraz możliwość przeprowadzenia transakcji na odległość z dowolnego miejsca i w każdej sytuacji, rzecz jasna cały czas warunkiem jest dostępu do sieci internetowej.

Własna firma w czasie kryzysu lub spowolnienia gospodarczego

Działalność gospodarcza

Kryzys a firma

Z analiz rynku przeprowadzonych w 2012 roku wynika, że ilość upadłości firm wzrosła o 28% w stosunku do roku 2011. Tego typu dane wyraźnie wskazują na kryzys w gospodarce. Brak płynności finansowej dotyka zarówno duże jak i małe firmy z różnych sektorów. Banki coraz ostrożniej udzielają kredytów na inwestycje oraz bieżące wydatki przedsiębiorców.

Pomimo ciężkich czasów zawsze należy zachować optymizm i kreatywność, ponieważ wszelkie zawirowania finansowe będące dużym obciążeniem dla większości firm mogą stać się okazją dla innych przedsiębiorców do wejścia na rynek i zdobycia mocnej pozycji.

Nowe wyzwania związane z kryzysem zmuszają do modernizacji działalności, szukania nowych rynków zbytu nawet poza krajem. Powstają całkiem nowe firmy szczególnie powiązane z branżą informatyczną zajmujące się tworzeniem dotychczas nieznanych projektów związanych z programami partnerskimi, portalami społecznościowymi oraz wykonywaniem zdalnych prac na całym świecie na zasadach freelance.

Emocje na giełdzie

Jak inwestować na giełdzie

Inwestujemy na giełdzie

Wielokrotnie spotykamy się z sytuacją, kiedy ludzie posiadający ogólną wiedzę o rynku, analizujący kondycję spółek tracą pieniądze na giełdzie. Dlaczego tak się dzieje? Gra na giełdzie jest bardzo złożonym procesem, oprócz matematycznej analizy dochodzi czynnik ludzki w postaci emocji. Warto uświadomić sobie ten fakt i do analiz fundamentalnych dołączyć badanie nastrojów panujących na rynku lub wokół danej spółki. W przeciwnym razie dołączymy do grona zniechęconych i rozgoryczonych inwestorów, którzy porównują giełdę do gry hazardowej w kasynie. Musimy również mieć świadomość, kiedy nasze własne emocje przeszkadzają nam w osiągnięciu sukcesu. Często kiedy po głębszej analizie wybierzemy spółkę i kupimy akcje, które następnie stracą na wartości nie jesteśmy w stanie przyznać się do błędu i uciąć straty. Trzeba „walczyć” z poczuciem własnej nieomylności, zachować czujność i pokorę.

Walka pomiędzy ubezpieczycielami a klientami.

Ubezpiecz własny samochód

Wypłata ubezpieczenia

  Towarzystwa ubezpieczeniowe często zamieszczają w umowach zapisy, które działają na naszą niekorzyść. Dlatego warto zawsze dokładnie czytać podpisywaną umowę, dodatkowo pytać ubezpieczyciela o wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii. Jeśli to nam nie wystarczy zawsze możemy skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumenta, federacji konsumentów lub rzecznika osób ubezpieczonych.

Głośna ostatnio była sprawa towarzystwa ubezpieczeniowego Compensa, ubezpieczyciel otrzymał karę w wysokości pięciu milionów złotych za jedenaście klauzul, które były niedozwolone według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warto zwrócić uwagę na te kwestie podpisując umowę u swojego ubezpieczyciela. Wybrane punkty łamiące zasady uczciwej konkurencji i prawa konsumentów:

  • niewykorzystane składki nie podlegają zwrotowi,
  • w pierwszej kolejności pomoc drogową ma zapewnić producent auta,
  • w przypadku kradzieży żeby otrzymać odszkodowanie, należy przekazać ubezpieczycielowi kartę pojazdu, dowód rejestracyjny i kluczyki zgłoszone przy podpisywaniu umowy,
  • odszkodowanie nie należy się w przypadku rażącego niedbalstwa ubezpieczanego lub ubezpieczającego,
  • szkody nie zamieszczone w zgłoszeniu nie podlegają zwrotowi.

Jak widać warto zachować czujność, żeby w przyszłości nie otrzymać odmowy wypłaty należnego nam odszkodowania.

Jakie konto osobiste wybrać na początek ?

Pierwsze konto osobiste

Otwieramy konto w banku

Konta bankowe stały się niezbędnym narzędziem do dokonywania transakcji. Codziennie płacimy kartą w sklepie, wykonujemy przelewy lub gromadzimy pieniądze na lokatach powiązanych z kontem albo na kontach oszczędnościowych. Rachunki bankowe zapewniają sprawny i szybki przepływ gotówki. Dlatego przy wyborze pierwszego konta należy się dobrze zastanowić.

Jak pokazują statystyki przeciętny Polak rzadko zmienia wybrane raz konto natomiast podczas decyzji o wyborze nie porównuje dokładnie ofert tylko wybiera rachunek w najbliższym banku.

Warto zadać sobie trochę trudu i przeglądnąć porównania kont bankowych. Oferty są bardo zróżnicowane. Jest dużo ciekawych kont dla dzieci na kieszonkowe, darmowe konta dla studentów oraz konta dla ludzi mających regularne miesięczne wpływy w postaci pensji.

Oceniając konto warto sprawdzić czy dany bank oferuje również atrakcyjne kredyty oraz karty płatnicze na przykład z opcją dokonywania zakupów przez internet. Nie każdy może mieć bowiem kartę kredytową umożliwiającą elektroniczne transakcje. Dobrze również mieć w pobliżu domu lub sklepu dostęp do bankomatu w którym nie będą naliczane prowizje za wypłatę gotówki.

Najtańszy kredyt gotówkowy

Porównanie kredytów gotówkowych

Jaki kredyt gotówkowy jest najlepszy

Z reguły decydujemy się na kredyt gotówkowy w momencie, kiedy potrzebujemy szybko niezbyt dużej sumy pieniędzy na przykład na drobny remont, prezenty lub wyjazd na wakacje. Wydawałoby się, że różnice w prowizjach za udzielenie kredytu przy niedużej kwocie rzędu piętnastu tysięcy złotych nie mogą być duże i nie trzeba przywiązywać zbyt dużej wagi do wyboru najtańszego banku.

Okazuje się jednak, że nawet przy takiej kwocie koszty kredytów w różnych bankach mogą różnić się nawet o kilka tysięcy. Zapewniam, że nie nastąpiła tutaj pomyłka w druku. Portal Bankier przeprowadził niedawno test mający wyłonić najkorzystniejszy kredyt gotówkowy. W skrócie założenia były następujące kredyt gotówkowy na trzy lata, kwota piętnaście tysięcy złotych, miesięczny dochód rodziny około pięciu tysięcy złotych. Najtańsze kredyty oferowały banki Getin, BNP Paribas oraz Eurobank ich koszt wahał się w przedziale około 2900 – 3400zł. Natomiast najdroższe kredyty gotówkowe oferowali Bank Pocztowy, Bgż oraz PKO i były to sumy w przedziale od około 6700zł do aż 9000zł.

Jak widać różnica jest ogromna i nie tylko przy wyborze kredytu hipotecznego należy dokładnie porównywać oferty również przy kredycie gotówkowym można dużo zaoszczędzić podejmując odpowiednią decyzję.